Βιογραφικό - Επικοινωνία

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής σε Αριθμούς

62

Ενοριακοί
Ναοί

3

Iερά
Προσκυνήματα

11

Ιερές
Μονές

4

Μητροπολιτικά
Παρεκκλήσια

  • Ἀλλὰ τὸ «ἡ Εὐρώπη παραπαίει», τὸ ρῆμα αὐτὸ δὲν τὸ θέλω. Ἡ Εὐρώπη προβληματίζεται. Πιστεύω βέβαια ὅτι εἴμαστε ἐντελῶς ἐκκοσμικευμένοι ὡς κοινωνία καὶ ὡς ἐκκοσμικευμένοι ἐκφυλίζουμε τὸν ἄνθρωπο -ὅπως εἶπα προηγουμένως- ἀπὸ μιὰ ἱερὴ ὀντότητα μὲ αἰώνια προοπτική, μὲ ἀπύθμενο βάθος ἐλευθερίας καὶ αὐτεξουσίου σὲ ἕνα βιολογικὸ ὂν ποὺ ζεῖ αὐτὰ ποὺ ἔλεγα προηγουμένως μὲ τὰ ἑβδομήντα. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια δὲν θὰ ἔλεγα ποτὲ ὅτι ἡ Εὐρώπη παραπαίει, ἡ Εὐρώπη προβληματίζεται καὶ παλεύει. Ἀντίθετα θὰ ἔλεγα ὅτι ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξου ἤθους καὶ Δύσεως. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐπὶ παραδείγματι ἀντίληψη δὲν εἶναι καθόλου σχολαστική. Δὲν προσπαθεῖ νὰ βρεῖ λεπτομέρειες σὲ θέματα ποὺ τὰ θεωρεῖ μυστήρια ἀπροσπέλαστα. Πότε ἀρχίζει ἀκριβῶς ἡ ζωή, πότε μπαίνει ἡ ψυχή, πότε βγαίνει. Δὲν εἶναι θέματα ποὺ μπορεῖ κανεὶς κάποτε νὰ τὰ ξέρει ἢ νὰ τὰ γνωρίσει καὶ νὰ μπορέσει ἐπ᾿ αὐτῶν νὰ ἀποφανθεῖ ἀλλὰ εἶναι θέματα στὰ ὁποῖα μποροῦμε νὰ σταθοῦμε μὲ δέος καὶ μὲ σεβασμό. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα.
  • Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν προκαλεῖ τὴ λογική μας; Τὴν τινάζει στὸν ἀέρα. Δὲν ἔχει καθόλου λογική. Ἄρα, γιατί νὰ πιστέψουμε; Ἡ πίστη εἶναι κάτι ἀνώτερο ἀπὸ τὴ λογικὴ κατανόηση, ἀπὸ τὸν ἠθικὸ κανόνα, ἀπὸ τὴ συναισθηματικὴ προσδοκία. Πιστεύουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι πέρα ἀπὸ τὴ λογική μας. Μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τὴν Ἀνάσταση ὡς «παραμύθι»; Μπορεῖ νὰ κουβαλάει τὸν πολιτισμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ θὰ εἶναι, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μὲ κενὸ κήρυγμα. Ἄδειο κήρυγμα, καὶ ἄδεια ζωή. Ἐσεῖς πιστεύετε στὴν Ἀνάσταση; Μὲ ὅλα μου τὰ κύτταρα. Τὸ μόνο ποὺ πιστεύω εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ὅλη ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση, δημιουργεῖ μία ἔκταση στὸν ἄνθρωπο. Δὲν ἔχεις ἀνάγκη τοῦ θαύματος ἢ τῆς ἀποδείξεως. Ἀλλὰ ἡσυχάζεις, καὶ ξανοίγεσαι σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
  • Ὅταν λέτε ὅτι «θὰ δώσετε τὰ πάντα γιὰ νὰ σταθεῖτε στὸ πλευρὸ τῶν πολιτῶν», τί ἐννοεῖτε; Θὰ πρόσφερε ἡ Μητρόπολη τὰ χρήματα, ποῦ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ πληρωθοῦν λογαριασμοί; Ὅταν λέμε «τὰ πάντα», ἐννοοῦμε ὅ,τι ἔχουμε, ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ ταμεῖα μας δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ποτὲ ὑπόλοιπο. Φιλόπτωχο ταμεῖο μὲ ὑπόλοιπο σημαίνει ὅτι εἶναι ταμεῖο χωρὶς φιλοπτωχεία. Ἐξάλλου τί νομίζετε ὅτι εἶναι τὰ ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας; Εἶναι ἡ εἰσφορὰ τοῦ κόσμου. Ὁ ἕνας δίνει γιὰ τὸν ἄλλον.
  • Είναι η διαφορά της γνώσης από το μυστήριο. Η γνώση έχει μέσα της μια σκληρότητα, νιώθεις ότι τα ξέρεις, τα καταλαβαίνεις, την έχεις κατακτήσει, και τότε δημιουργείται μέσα σου μια εγωιστική αυτοπεποίθηση. Αντίθετα η στάση σου ενώπιον ενός μυστηρίου που σε υπερβαίνει, σε ταπεινώνει. Τότε σου αποκαλύπτεται η αλήθεια του, η γνώση πλέον είναι δώρο. Αυτό μαλακώνει την ψυχή, την κάνει δεκτική. Ανοίγεσαι σε άλλον κόσμο.