Λογιστήριο

Το Λογιστήριο αποτελεί βασική διοικητική δομή της Ιεράς Μητροπόλεως. Βασικές του αρμοδιότητες είναι η διαχείριση του Ταμείου της Μητροπόλεως, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας και οι λοιπές λογιστικές υπηρεσίες.

Αντικείμενο του λογιστηρίου είναι :

  • η είσπραξη των εσόδων της Μητροπόλεως και των διαχειρίσεών της,
  • η πληρωμή των δαπανών και η απόδοση υπέρ τρίτων
  • η εκκαθάριση των αποδοχών κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων
  • η λογιστική παρακολούθηση της Μητροπόλεως, των ναών και τον Προσκυνημάτων

Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Ταμίας: κ. Νικόλαος Παππάς

Λο­γι­στές: κ. Νι­κό­λα­ος Παπ­πάς, κ. Ιω­άν­νης Χα­ρι­ά­της, Πρεσβ. Κωνσταντίνος Αλατίνης

Εκκαθαριστής αποδοχών μισθοδοσίας: Πρεσβ. Σπυρίδων Ροϊνᾶς

Print Friendly, PDF & Email