Άγιοι Πάντες Κορωπίου

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίων Πάντων Ι.Ν. Αγίων Πάντων Κορωπίου

ΚοντάκιονΉχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.Τῶν ἀσωμάτων λειτουργών πιστοί τα τάγματα˙ καὶ Προφητῶν σεπτόν χορόν ἀνευφημήσωμεν. Ἀποστόλους ὀμοῦ καὶ Μάρτυρας τοῦς γενναίους, ιεράρχας καὶ Ὀσίους, σεμνά Γύναια, […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Άγιων Πάντων

Ευλογήσαντος του ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίων Πάντων Κορωπίου

Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί υπό τη διοίκηση της ενοριακής φιλοπτώχου αδελφότητος και ενισχύει οικονομικά μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που έχουν […]