Χαιρετισμοί αγίου Νικολάου

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ . Τη ΥπερμάχωΩς των θαυμάτων ποταμόν εξ Εδέμ βλύζοντα και των πασχόντων αρωγόν και αντιλήπτορα, ανυμνούμεν σε οι δούλοί σου, Ιεράρχα. Αλλ […]
10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Νικολάου

Κοντάκιον. ῏Ηχος πλ. δ΄. Τῇ ῾Υπερμάχῳ.῾Ως τῶν θαυμάτων ποταμὸν ἐξ ᾿Εδὲμ βλύζοντα καὶ τῶν πασχόντων ἀρωγὸν καὶ ἀντιλήπτορα,ἀνυμνοῦμέν σε οἱ δοῦλοί σου, ῾Ιεράρχα. ᾿Αλλ᾿ ὡς σπλάγχνα […]