χαιρετισμοί στον Χριστό

22 Ιανουαρίου, 2023

Χαιρετισμοί στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Κύριε, Στρατηγέ ἡμῶν Ὑπέρμαχε, τοῦ Ἅδου νικητά, ὅν κατεπάτησας, ὡς λυτρωθέντες τοῦ αἰωνίου θανάτου, ἀναγράφομεν τά κτίσματα καί οἱ δοῦλοι Σου, […]