χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού

4 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὦ τρισμακάριστε Σταυρέ καί πανσεβάσμιε, σέ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοί καί μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει. Ἀλλ’ ὡς τρόπαιον καί […]