παράκληση στον Προφ. Ηλία

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση στον Προφήτη Ηλία

Ευλογήσαντος τοῦ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση στον Προφήτη Ηλία

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν Ψαλμός ρμβ΄ (142)Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, […]